Servicevoorwaarden

1. Inleiding Servicevoorwaarden

Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op het bezoeken en gebruiken van de Website www.stoffenmanager.com en op het gebruik van de Stoffenmanager® Basic Services die via deze Website worden aangeboden.

Met “u” of "Klant" in deze Servicevoorwaarden wordt de persoon bedoeld die de Website bezoekt en, indien u zich aanmeldt of als gebruiker handelt namens een onderneming dan wel rechtspersoon, deze onderneming dan wel rechtspersoon.  U verklaart en garandeert dat de persoon die deze Servicevoorwaarden aanvaardt daartoe bevoegd is en dat deze persoon gemachtigd is de onderneming of rechtspersoon te binden waarvoor hij/zij gebruikmaakt van de Website en/of de Stoffenmanager® Basic Services. 

Met "Cosanta" of "Wij" wordt Cosanta B.V. bedoeld, een Nederlandse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd te Amstelveen, Van Heuven Goedhartlaan 121. Cosanta is de aanbieder van de Website en de Stoffenmanager® Basic Services. 

Door het gebruik van deze Website bevestigt u dat u akkoord gaat met de hieronder genoemde Servicevoorwaarden Website. Indien u na aanmelding op deze Website ook gebruikmaakt van de Stoffenmanager® Basic Services, bevestigt u tevens dat u akkoord gaat met de hieronder genoemde Stoffenmanager® Basic Servicevoorwaarden. De Servicevoorwaarden Website en de Stoffenmanager® Basic Servicevoorwaarden worden gezamenlijk aangeduid als de Servicevoorwaarden.

Cosanta mag op ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid jegens u de Website en/of de Stoffenmanager® Basic Services stopzetten of wijzigen en/of de Servicevoorwaarden wijzigen. Gewijzigde Servicevoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op de Website vermeld zijn. Wij adviseren u de Servicevoorwaarden regelmatig te raadplegen zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft. Indien u de Website bezoekt en gebruikmaakt van de Stoffenmanager® Basic Services nadat Cosanta de gewijzigde versie op de Website heeft gepubliceerd, verklaart u zich nu voor alsdan gebonden aan die nieuwe versie. Indien u zich niet aan die wijzigingen gebonden wenst te verklaren, dient u van verder gebruik van de Website en/of de Stoffenmanager® Basic Services af te zien. 

U kunt door op deze link te klikken deze Servicevoorwaarden downloaden, opslaan of uitprinten voor uw eigen administratie.

2. Servicevoorwaarden Website

Disclaimer

Hoewel de inhoud van de Website met zorg is samengesteld, kan Cosanta niet instaan voor de juistheid hiervan of voor de resultaten door gebruikmaking van de op de Website aangeboden tools. Cosanta wijst namens zichzelf en haar licentiegevers, onderaannemers en bestuurders uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af wegens verlies of schade als gevolg van bezoek aan of gebruikmaking van de Website of een hierop aangeboden dienst.

Intellectuele Eigendomsrechten (IE-rechten)

Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten (zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten alsmede rechten op knowhow en gelijkwaardige rechten) op de Website en de hierop aangeboden dienst blijven berusten bij Cosanta en haar derde licentiegevers. 

U mag alleen voor eigen doeleinde gebruikmaken van de Website en niet voor een bijkomend doeleinde en u mag deze niet geheel of gedeeltelijk overnemen of hergebruiken en/of deze geheel of gedeeltelijk aan een derde herverdelen, anders dan technisch noodzakelijk is om de Website weer te geven. 
De gebruikte afbeeldingen en lettertypes worden, tenzij anders aangegeven, aangeboden door flaticon.com en freepik.com.

Aanmeldingsinformatie / privacy

Bij het uploaden of invoeren van persoonlijke informatie (bijvoorbeeld voor het aanmaken van een gebruikersaccount of aanmelding voor een nieuwsbrief) gebruiken wij de verstrekte gegevens voor het doel zoals aangegeven op de webpagina waar deze gegevens worden ingevoerd. Wij zullen gegevens die persoonsgegevens zijn, verwerken in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse privacywetgeving.

U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van de gebruikersnaam en de wachtwoorden die u gebruikt bij de toegang tot de Website en/of de Stoffenmanager® Basic Services. Cosanta mag ervan uitgaan dat u daadwerkelijk de gebruiker bent indien een gebruiker zich aanmeldt met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Bij een vermoeden dat het wachtwoord bij een onbevoegde derde bekend is of kan zijn, dient u Cosanta daarvan onverwijld op de hoogte te stellen, door een e-mail te sturen aan: helpdesk@stoffenmanager.com.

Het beheer van wachtwoorden vindt volledig geautomatiseerd plaats; bij verlies van het wachtwoord kunt u een verklaring ondertekenen waarmee de systeembeheerder tijdelijk toegang verkrijgt om het wachtwoord te achterhalen of dient u uw gegevens onder een nieuw account opnieuw in te voeren. 

Voor het beheren en verbeteren van de Website en de via de Website aangeboden diensten, verzamelt en verwerkt Cosanta informatie over het gebruik van de Website en de Stoffenmanager® Basic Services. Al deze gebruiksgegevens worden anoniem en geaggregeerd verzameld, behalve waar wij deze gegevens gebruiken om hiermee specifiek onze diensten voor u aan te bieden of te verbeteren (bijvoorbeeld door middel van een cookie zoals hieronder wordt uitgelegd). 

Als u wil weten welke gegevens wij over u hebben vastgelegd of als u uw gegevens wil wijzigen, kunt u contact opnemen met ons via info@cosanta.nl.

Gebruik van cookies

Voor een correcte werking van onze website maakt Stoffenmanager® gebruik van cookies. Deze cookies dienen voor de werking van onze software en voor het bijhouden van anonieme statistieken over de bezoekersaantallen. Cookies worden niet gedeeld met derden of gebruikt voor marketingdoeleinden.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt geplaatst door de website die u bezoekt om deze informatie op een later tijdstip weer op te vragen.  In het geval van Stoffenmanager® bijvoorbeeld uw inlog-token zodat u niet steeds hoeft in te loggen als u kiest voor de herinner mij optie.

Enkel de website die het cookie op uw computer heeft geplaatst kan deze opvragen. Een andere website kan geen cookies van Stoffenmanager® opvragen. U kunt uw cookies inzien en eventueel verwijderen via uw browser software. Cookies zijn noodzakelijk voor de werking van Stoffenmanager®.

Technisch noodzakelijke cookies

Als u inlogt op Stoffenmanager® wordt er via een cookie of de “local storage” van uw browser bijgehouden dat u bent ingelogd en wat uw voorkeuren zijn (bijv. taalvoorkeur, gekozen filters). Dit is technisch noodzakelijk voor de werking van de applicatie. Gevoelige informatie (inlog-token), worden versleuteld via AES Encryptie en kunnen alleen door stoffenmanager.com worden ingelezen. Uw inlognaam & wachtwoord worden niet opgeslagen in een cookie. Deze opslag is van korte duur en wordt bijna in alle gevallen verwijderd op het moment dat u de browser afsluit. 

De cookie die geplaatst wordt om u bij het opnieuw bezoeken van de website opnieuw aan te melden als u de optie 'Aangemeld blijven' aanvinkt, wordt niet verwijderd als u de browser sluit. Selecteer deze optie nooit als u zich op een publieke computer bevindt of op een computer die u deelt met anderen. U kunt dit cookie zelf verwijderen via uw browser instellingen of door gebruik te maken van de uitlog optie in Stoffenmanager®.

Google Analytics cookie

Stoffenmanager® maakt gebruik van Google Analytics om anoniem bij te houden hoeveel mensen er gebruik maken van Stoffenmanager® en de technische informatie behorende bij deze bezoeken. Zoals de browser en welk operating systeem. Wij doen dit om een beter zicht te hebben op onze gebruikersgroep in verband met toekomstige ontwikkelingen. Deze statistieken worden niet commercieel ingezet door Stoffenmanager® en zijn geanonimiseerd. Wij kunnen niet zien wie u bent en wat u gedaan heeft op de website. Enkel dat er x aantal bezoekers zijn geweest die Firefox gebruikt hebben of x aantal bezoekers die Chrome gebruiken. 

Dit cookie wordt gezet door Google maar Cosanta heeft binnen Google Analytics aangegeven aan Google dat zij de gegevens niet mag gebruiken. Voor meer informatie over de privacy voorwaarden van Google Analytics zie: Google privacy overzicht en Google Analytics en Cookies.

Toepasselijk recht en forumkeuze

Deze Servicevoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Eventuele geschillen tussen u en Cosanta ontstaan over het gebruik van de Website en/of de Stoffenmanager® Basic Services worden bij uitsluiting onder Nederlands recht voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 

3. Stoffenmanager® ‘Basic’ Servicevoorwaarden

1. Begripsbepalingen

  • Cosanta : Cosanta B.V., een Nederlandse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd te Amstelveen, Van Heuven Goedhartlaan 121.

  • Klant: Geregistreerd gebruiker van de Stoffenmanager® Basic Services.

  • Intellectuele-Eigendomsrechten: alle auteursrechten, octrooien, databankrechten, rechten op handelsmerken, modellen, knowhow, logo's, vertrouwelijke informatie en vergelijkbare rechten (al dan niet geregistreerd).

  • Stoffenmanager® Basic Services: het zorgdragen dat de op dat moment geldende 'Basic' versie van de Stoffenmanager® Software – geïnstalleerd, onderhouden en gehost door Cosanta – beschikbaar is voor beperkt gebruik door de Klant via internet als Software as a Service (SaaS).

  • Stoffenmanager® Software: de web-based softwareapplicatie waarmee de gebruiker een hulpmiddel wordt geboden om de gezondheidsrisico's in verband met gevaarlijke stoffen in te schatten en te beheren en hieraan de juiste prioriteit toe te kennen.

2. Toepassingsgebied stoffenmanager® basic services

2.1. Hosting en technisch beheer: de Stoffenmanager® Basic Services van Cosanta omvatten de hosting en het technisch beheer door Cosanta van de Stoffenmanager® Software bij een beveiligd datacenter van een derde. De Stoffenmanager® Software wordt door Cosanta geïmplementeerd en via het internet gebruiksklaar aan de Klant ter beschikking gesteld. De Klant kan vervolgens met behulp van up-to-date softwarebrowsers via het internet verbinding maken met de Stoffenmanager® Software om de Stoffenmanager® Software te configureren, zijn eigen gegevens naar de Stoffenmanager® Software te uploaden en de Stoffenmanager® Basic Services te gebruiken. 

2.2. Service 'as-is': de Stoffenmanager® Basic Services worden kosteloos verleend en alleen voor beperkt gebruik op 'as-is' basis zonder de toegezegde serviceniveaus of enige toezegging tot verlening van ondersteunende diensten. Cosanta garandeert niet dat de Stoffenmanager® Basic Services vrij van fouten of storingen zullen werken, noch verbindt Cosanta zich ertoe defecten in de Stoffenmanager® Basic Services aan te zullen pakken of op te lossen. 

2.3. Gebruiksbeperkingen, slechts één account per bedrijf/gebruiker: de Klant mag slechts gebruikmaken van de Stoffenmanager® Software binnen het toepassingsgebied, zoals dat van tijd tot tijd in het kader van de Stoffenmanager® Basic Services door Cosanta technisch beschikbaar wordt gesteld. Cosanta mag dit toepassingsgebied te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant wijzigen of inperken. Ieder(e) rechtspersoon, onderneming of concern/groep rechtspersonen mag slechts 1 (een) account voor de Stoffenmanager® Basic Services openen en gebruiken. Het openen van meerdere accounts ten behoeve van/voor het gebruik door een onderneming, rechtspersoon of concern/groep rechtspersonen is uitdrukkelijk verboden. Dit vormt een schending van deze voorwaarden en geeft Cosanta het recht de Klant de volledige niet-verdisconteerde licentievergoeding in rekening te brengen voor het volledige commerciële gebruik tegen de alsdan geldende standaardvergoedingen van Cosanta's versie van de Stoffenmanager® Service voor alle door of voor de Klant geopende en gebruikte accounts, en alle accounts voor de Stoffenmanager® Basic Services te blokkeren totdat deze vergoedingen volledig zijn voldaan. Indien Cosanta een schending van deze beperking vermoedt, kan zij de Klant om verdere informatie vragen en naar eigen keuze ertoe besluiten toegang van de Klant tot zijn account van de Stoffenmanager® Basic Services op te schorten totdat de bezorgdheid tot Cosanta's tevredenheid aan de orde is gesteld. 

2.4. Gebruiksbeperkingen, algemeen: de Klant mag geen onderdelen van de Stoffenmanager® Basic Services kopiëren of gebruiken, nadrukkelijk met inbegrip van software, concepten, knowhow, gegevens, algoritmes en andere eigendomsrechtelijke aspecten daarvan, behoudens voor zover dit noodzakelijk is om de Stoffenmanager® Basic Services te kunnen gebruiken. Voorts is het ten strengste verboden de Stoffenmanager® Basic Services aan te passen, te wijzigen, te decompileren, hierop reverse engineering toe te passen of hiervan afgeleide werken te creëren, dan wel derden hiertoe de mogelijkheid te geven of dit op te dragen, behoudens voor zover deze beperking ingevolge toepasselijk dwingend recht verboden is. De Klant dient bij het gebruik van de Stoffenmanager® Basic Services de gebruiksvoorschriften en richtlijnen in de Documentatie in acht te nemen en mag de Stoffenmanager® Basic Services niet gebruiken op een wijze die de integriteit of de behoorlijke werking van de Stoffenmanager® Basic Services en de daarop opgeslagen gegevens belemmert of verstoort.

2.5. Gebruiksbeperking, inactief gebruik van de Stoffenmanager® Basic Services: Indien de Klant, gebruik van de Stoffenmanager® Basic Services, deze gedurende een periode van 1 jaar (365 dagen) niet meer heeft geopend, lees: heeft ingelogd, dan zal het account en bijbehorende data door Cosanta worden verwijderd.

2.6. Gebruik voor/door derden niet toegestaan: de Klant mag de Stoffenmanager® Basic Services slechts voor zijn eigen interne bedrijfsdoeleinden gebruiken en het gebruik van de Stoffenmanager® Basic Services niet middels verkoop, verhuur, een sublicentie, timesharing of op enige andere grondslag aan derden ter beschikking stellen. Ook mag de Klant op geen enkele grond de Stoffenmanager® Basic Services ten behoeve van een derde gebruiken, met inbegrip van de wederverkoop ervan of de bundeling ervan met de door de Klant aan derden verleende diensten. 

2.7. Ontwikkeling van Stoffenmanager® Basic Services: de Stoffenmanager® Basic Services kunnen van tijd tot tijd door Cosanta zonder voorafgaande kennisgeving worden geüpdatet of gewijzigd. 

3. IE-Rechten, licentievoorwaarden van derden

3.1. Eigendom van Stoffenmanager® Basic Services: alle Intellectuele-Eigendomsrechten in of verband houdende met de Stoffenmanager® Basic Services en alle aanpassingen daarvan, met inbegrip van de aanpassingen waarvan de Klant voorstelt of vraagt dat deze worden gedaan (maar uitgezonderd klantgegevens), zijn en blijven de volledige eigendom van Cosanta en haar licentiegevers.

3.2. Eigendom van klantgegevens: alle gegevens die de Klant naar de Stoffenmanager® Basic Services uploadt of naar de Stoffenmanager® Basic Services verzendt of via de Stoffenmanager® Basic Services van zijn relaties verzamelt, nadrukkelijk met inbegrip van maar niet beperkt tot productformules, specificaties van componenten en risicobeoordelingen die met de Stoffenmanager® Basic Services zijn gemaakt, worden als klantgegevens beschouwd en zijn en blijven de volledige eigendom van de Klant en zijn licentiegevers. Cosanta zal de klantgegevens niet voor enig ander doeleinde gebruiken dan voor het verlenen van de Diensten aan de Klant, voor het beheren, onderhouden en verbeteren van de Diensten (waarbij de klantgegevens bij elk gebruik worden geaggregeerd en geanonimiseerd) en voor het naleven van toepasselijke wetgeving. 

3.3. Teruggave klantgegevens: Cosanta is niet verplicht archiefkopieën van de klantgegevens voor de Klant te bewaren en mag back-ups maken, maar is niet verplicht om in geval van onbedoelde verwijdering van de klantgegevens kosteloos toegang hiertoe te verschaffen. Cosanta garandeert uitdrukkelijk niet dat klantgegevens niet verloren zullen gaan of worden verwijderd. Klant is zelf verantwoordelijk voor het geregeld maken van back-ups van zijn klantgegevens om hiermee zijn belangen ten aanzien van deze gegevens te waarborgen. 

4. Naleving van wetgeving

4.1. Verantwoordelijkheid van de Klant voor rechtmatig gebruik: de Klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik dat de Klant maakt van de Stoffenmanager® Basic Services, alle gegevens die hij naar de Stoffenmanager® Basic Services uploadt en alle bijbehorende aanwijzingen die hij aan Cosanta geeft voor de configuratie en het gebruik van de Stoffenmanager® Basic Services voor de Klant. De Klant zal te allen tijde ervoor zorg dragen dat al dit gebruik in overeenstemming is met toepasselijke wetgeving, geen schending van rechten van derden oplevert (nadrukkelijk met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten en merkrechten) en geen onrechtmatige daad jegens een derde oplevert. Voorts verbindt de Klant zich ertoe de Stoffenmanager® Basic Services niet te gebruiken voor het verzenden van obscene, bedreigende, lasterlijke, frauduleuze of anderszins onrechtmatige of beledigende berichten die de reputatie van Cosanta en haar licentiegevers zouden kunnen schaden. 

4.2. Recht tot opschorting van Diensten: Cosanta behoudt zich het recht voor elk gebruik van de Stoffenmanager® Basic Services te blokkeren, nadrukkelijk met inbegrip van het verzenden van berichten via de Stoffenmanager® Basic Services, dat zij redelijkerwijs als een schending van deze voorwaarden, toepasselijke wetgeving of rechten van derden beschouwt. 

4.3. Privacywetgeving: als u zich aanmeldt bij Stoffenmanager® nemen we uw emailadres op in ons extern gehost serviceberichtensysteem gehost bij MailChimp. Hierin nemen we alleen uw emailadres op wat we gebruiken om u serviceberichten over Stoffenmanager® te kunnen sturen. Typische service berichten zijn berichten om u verder op weg te helpen om Stoffenmanager® beter te gebruiken en u op de hoogte te brengen over upgrades en storingen. Op deze serviceberichten zijn de verwerkersgebruikersvoorwaarden van Mailchimp van toepassing. De Stoffenmanager® Basic Services worden nadrukkelijk niet door Cosanta aan de Klant verleend voor het beheren of verwerken van persoonsgegevens. Mocht de verlening van de Stoffenmanager® Basic Services gepaard gaan met de verwerking van persoonsgegevens door de Klant middels de Stoffenmanager® Basic Services, dan zal de Klant ervoor zorg dragen dat dit overeenkomstig toepasselijke wetgeving geschiedt en dat alle toestemmingen van de desbetreffende personen die voor deze verwerking vereist zijn, worden verkregen. 

4.4. Eindverantwoordelijkheid: Cosanta kan ten aanzien van toepasselijke wetgeving ervaringen uit het verleden, marktpraktijken en algemene informatie over wet- en regelgeving delen ten aanzien van het gebruik van bepaalde gevaarlijke of anderszins gereguleerde materialen en ten aanzien van de Stoffenmanager® Basic Services, maar dit geschiedt nadrukkelijk zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid. Cosanta is geen juridisch adviseur of advocatenkantoor en de eindverantwoordelijkheid voor het garanderen van de naleving van toepasselijke wetgeving bij het gebruik van gevaarlijke materialen of gereguleerde materialen en het daarmee samenhangende gebruik door de Klant van de Stoffenmanager® Basic Services berust te allen tijde bij de Klant en blijft te allen tijde bij de Klant berusten. 

4.5. DISCLAIMER NAUWKEURIGHEID STOFFENMANAGER®: de Stoffenmanager® Basic Services bieden slechts statistische schattingen en indicaties van het verwachte gedrag van materialen in standaardsituaties. Het verwachte gedrag van het materiaal kan in de praktijk afwijken (zowel gevaarlijker als minder gevaarlijk dan aangegeven in de desbetreffende omstandigheden). De Klant wordt te allen tijde geadviseerd zijn eindbeslissingen bij het omgaan met materialen niet uitsluitend te baseren op de uitkomst van zijn gebruik van de Stoffenmanager® Basic Services.      

5. Aansprakelijkheidsbeperking

5.1. Aansprakelijkheid beperkt tot directe schade: de totale aansprakelijkheid van Cosanta jegens de Klant met betrekking tot de Diensten van Cosanta wegens wanprestatie, onrechtmatige daad of ingevolge enige andere rechtsgrond wordt volledig uitgesloten.

5.2. Geen beperking: de in het vorige lid van dit artikel genoemde beperkingen gelden niet indien en voor zover de schade of het letsel het gevolg is van opzet of nalatigheid van Cosanta. 

5.3. Uitsluiting van aansprakelijkheid bij indirecte schade: Cosanta is nimmer aansprakelijk jegens de Klant of jegens derden voor gevolgschade, incidentele schade, schade aan gegevens, omzetderving, winstderving, gemiste besparingen, schade als gevolg van het gebruik van de output van de Stoffenmanager® Basic Services bij het gebruik van een bepaald materiaal of reputatieschade, ongeacht of deze schade voortvloeit uit een onrechtmatige daad, contract of andere vordering, ook indien Cosanta is geïnformeerd over de kans op deze schade. 

5.4. Werknemers en onderaannemers: het bepaalde in dit artikel 5 is ook van toepassing ten behoeve van de werknemers van Cosanta en van de onderaannemers waarvan Cosanta gebruikmaakt bij de uitvoering van haar verplichtingen jegens de Klant.

5.5. Meldingsplicht en schadebeperking: elke vordering tot schadevergoeding tegen Cosanta dient onmiddellijk nadat de Klant zich hiervan bewust wordt door de Klant bij Cosanta te worden gemeld en de Klant dient alle redelijke inspanningen te leveren om de schade te voorkomen of te beperken. Dergelijke vorderingen vervallen door het enkele verloop van twaalf (12) maanden nadat de gebeurtenis waarop de vordering ziet zich voor het eerst heeft voorgedaan.

5.6. Vorderingen van derden: de Klant vrijwaart Cosanta en stelt Cosanta schadeloos voor en tegen vorderingen van derden en de bijbehorende redelijke juridische kosten die veroorzaakt zijn door het gebruik van de Stoffenmanager® Basic Services door de Klant, nadrukkelijk met inbegrip van vorderingen van derden die veroorzaakt zijn door een schending van de rechten van die derden of van toepasselijke privacywetgeving of andere wetgeving door de Klant tijdens het gebruik van de Stoffenmanager® Basic Services. 

6. IE-vrijwaring

6.1. IE-vrijwaringsverplichting: voor zover bij Cosanta bekend is, maken de Diensten geen inbreuk op Intellectuele-Eigendomsrechten van derden wanneer deze overeenkomstig de toepasselijke voorwaarden worden gebruikt. Cosanta zal, als enig en uitsluitend rechtsmiddel, op eigen kosten verweer voeren voor de Klant tegen een vordering van een derde inhoudende dat het gebruik van de Diensten van Cosanta door de Klant inbreuk maakt op de Intellectuele-Eigendomsrechten van een derde (IE-Vordering).

6.2. Voorwaarden voor IE-vrijwaring: Cosanta betaalt alle kosten, schade en advocaatkosten die een rechter uiteindelijk als gevolg van een dergelijke IE-Vordering toekent of doet alle betalingen in verband met een door Cosanta met die derde overeengekomen schikking inzake die IE-Vordering, met dien verstande dat:

6.3. Verhelpen van inbreuk: indien een IE-Vordering wordt ingesteld of naar de redelijke mening van Cosanta waarschijnlijk zal worden ingesteld, dan geldt dat, ter keuze van Cosanta: 

7. Geheimhouding

7.1. Geheimhoudingsverplichting: elke partij (Ontvanger) verbindt zich jegens de wederpartij (de Openbaar Makende Partij) ertoe geheimhouding te betrachten ten aanzien van alle informatie op elk medium en in elk format (ongeacht of deze al dan niet als “vertrouwelijk” is aangemerkt) betreffende de onderneming, activiteiten, software of klanten van de Openbaar Makende Partij die de Ontvanger rechtstreeks of indirect van de Openbaar Makende Partij ontvangt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk kan worden beschouwd (Vertrouwelijke Informatie). 

7.2. Gebruiksbeperking: de Ontvanger mag de Vertrouwelijke Informatie slechts gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de in deze overeenkomst uiteengezette werkzaamheden. De Ontvanger mag slechts zijn werknemers, bestuurders, onderaannemers en professioneel adviseurs (Gemachtigde Gebruikers) toegang tot de Vertrouwelijke Informatie verschaffen, zulks uitsluitend voor zover zij deze informatie voor dit doel nodig hebben (“need to know”). De Ontvanger draagt er zorg voor dat elk van zijn Gemachtigde Gebruikers gehouden is ten aanzien van alle Vertrouwelijke Informatie geheimhouding te betrachten. Indien een Gemachtigde Gebruiker geen werknemer of bestuurder van de Ontvanger is (en niet uit hoofde van zijn beroep een geheimhoudingsplicht heeft), draagt de Ontvanger er zorg voor dat de Gemachtigde Gebruiker met de Ontvanger een schriftelijke verbintenis tot geheimhouding aangaat onder overwegend dezelfde voorwaarden als opgenomen in dit artikel.

7.3. Uitzonderingen: dit artikel 7 is niet van toepassing op informatie die:

7.4. Gebruikersstatistieken: Cosanta mag gebruikersstatistieken over het gebruik van de Diensten van Cosanta door de Klant gebruiken voor het beheer en onderhoud en de verdere verbetering van de Diensten, met dien verstande dat Cosanta dit zodanig doet dat derden niet rechtstreeks of indirect toegang verkrijgen of zichzelf rechtstreeks of indirect toegang verschaffen tot informatie die tot de Klant kan worden herleid of rechtstreeks aan de Klant kan worden gekoppeld. 

8. Overig

8.1. Overdracht van rechten: de Klant mag de rechten tot het gebruik van Stoffenmanager® Basic Services, met inbegrip van maar niet beperkt tot het recht op het gebruik van de Stoffenmanager® Basic Services, niet aan een derde cederen of op enige andere wijze aan een derde overdragen. Cosanta kan haar rechten en plichten jegens de Klant middels schriftelijke kennisgeving aan de Klant overdragen aan een partij waaraan zij haar activa en activiteiten in verband met de Stoffenmanager® Basic Services overdraagt.

8.2. Afwijzing van inkoopvoorwaarden van derden: de toepasselijkheid van de inkoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden van de Klant wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. 

8.3. Toepasselijk recht: deze voorwaarden en alle overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

8.4. Geschillenbeslechting: alle geschillen die ontstaan in verband met deze voorwaarden of een overeenkomst waarop deze van toepassing zijn, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.