Controle checklist

H-zinnen

Hazard-zinnen, ofwel H-zinnen, zijn zinnen die iets zeggen over het gevaar van een stof. Als een product een gevaarlijke stof is, staan er GHS-symbolen en H-zinnen op het etiket van het product en op het veiligheidsinformatieblad. H-zinnen kunnen net als de GHS-symbolen ingedeeld worden in 3 klassen.

Alle H-zinnen die beginnen met 200: Fysische gevaren

Alle H-zinnen die beginnen met 300: Gevaren voor de gezondheid

Alle H-zinnen die beginnen met 400: Gevaren voor het milieu

Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen)

Fysische gevaren

H200 "Instabiele ontplofbare stof."

H201 "Ontplofbare stof: gevaar voor massa-explosie."

H202 "Ontplofbare stof, ernstig gevaar voor scherfwerking."

H203 "Ontplofbare stof; gevaar voor brand, luchtdrukwerking of scherfwerking."

H204 "Gevaar voor brand of scherfwerking."

H205 "Gevaar voor massa-explosie bij brand."

H207 "Kan brand veroorzaken of brand bevorderen."

H220 "Zeer licht ontvlambaar gas."

H221 "Ontvlambaar gas."

H222 "Zeer licht ontvlambare aerosol."

H223 "Ontvlambare aerosol."

H224 "Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp."

H225 "Licht ontvlambare vloeistof en damp."

H226 "Ontvlambare vloeistof en damp."

H227 "Brandbare vloeistof."

H228 "Ontvlambare vaste stof."

H229 "Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting"

H230 "Kan explosief reageren zelfs in afwezigheid van lucht"

H231 "Kan explosief reageren zelfs in afwezigheid van lucht bij verhoogde druk en/of temperatuur"

H240 "Ontploffingsgevaar bij verwarming."

H241 "Brand- of ontploffingsgevaar bij verwarming."

H242 "Brandgevaar bij verwarming."

H250 "Vat spontaan vlam bij blootstelling aan lucht."

H251 "Vatbaar voor zelfverhitting: kan vlam vatten."

H252 "In grote hoeveelheden vatbaar voor zelfverhitting: kan vlam vatten."

H260 "In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden."

H261 "In contact met water komen ontvlambare gassen vrij."

H270 "Kan brand veroorzaken of bevorderen; oxiderend."

H271 "Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend."

H272 "Kan brand bevorderen; oxiderend."

H280 "Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming."

H281 "Bevat sterk gekoeld gas; kan cryogene brandwonden of letsel veroorzaken."

H290
"Kan bijtend zijn voor metalen."

GHS02 Ontvlambaar

Gevaren voor de gezondheid

H300 "Dodelijk bij inslikken."

H301 "Giftig bij inslikken."

H302 "Schadelijk bij inslikken."

H304 "Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt."

H310 "Dodelijk bij contact met de huid."

H311 "Giftig bij contact met de huid."

H312 "Schadelijk bij contact met de huid."

H314 "Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels."

H315 "Veroorzaakt huidirritatie."

H317 "Kan een allergische huidreactie veroorzaken."

H318 "Veroorzaakt ernstig oogletsel."

H319 "Veroorzaakt ernstige oogirritatie."

H330 "Dodelijk bij inademing."

H331 "Giftig bij inademing."

H332 "Schadelijk bij inademing."

H334 "Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken."

H335 "Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken."

H336 "Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken."

H340 "Kan genetische schade veroorzaken <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>."

H341 "Verdacht van het veroorzaken van genetische schade <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>."

H350 "Kan kanker veroorzaken <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>."

H351 "Verdacht van het veroorzaken van kanker <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>."

H360 "Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>."

H361 "Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>."

H362 "Kan schadelijk zijn via de borstvoeding."

H370 "Veroorzaakt schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>."

H371 "Kan schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> veroorzaken <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>."

H372 "Veroorzaakt schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>."

H373 "Kan schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>."

Gecombineerde H-zinnen

H300+H310 "Dodelijk bij inslikken en bij contact met de huid"

H300+H330 "Dodelijk bij inslikken en bij inademing"

H310+H330 "Dodelijk bij contact met de huid en bij inademing"

H300+H310+H330 "Dodelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing"

H301+H311 "Giftig bij inslikken en bij contact met de huid"

H301+H331 "Giftig bij inslikken en bij inademing"

H311+H331 "Giftig bij contact met de huid en bij inademing"

H301+H311+H331 "Giftig bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing"

H302+H312 "Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid"

H302+H332 "Schadelijk bij inslikken en bij inademing"

H312+H332 "Schadelijk bij contact met de huid en bij inademing"

H302+H312+H332 "Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing"

Gevaren voor het milieu

H400 "Zeer giftig voor in het water levende organismen."

H410 "Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen."

H411 "Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen."

H412 "Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen."

H413 "Kan langdurige schadelijk gevolgen voor in het water levende organismen hebben."

H420 "Schadelijk voor de volksgezondheid en het milieu door afbraak van ozon in de bovenste lagen van de atmosfeer"

GHS09 Milieugevaarlijk

EUH-zinnen

In de lijst met H-zinnen zijn ook EUH-zinnen opgenomen. EUH-zinnen geven aanvullende informatie over de gevaren van bepaalde gevaarlijke stoffen of mengsels. EUH-zinnen worden alleen gebruikt binnen de Europese Unie en zijn niet vereist door het Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS).

Aanvullende gevareninformatie (EUH-zinnen)

EUH001 "In droge toestand ontplofbaar."

EUH014 "Reageert heftig met water."

EUH018 "Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen."

EUH019 "Kan ontplofbare peroxiden vormen."

EUH044 "Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand."

EUH029 "Vormt giftig gas in contact met water."

EUH031 "Vormt giftig gas in contact met zuren."

EUH032 "Vormt zeer giftig gas in contact met zuren."

EUH066 "Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken."

EUH070 "Giftig bij oogcontact."

EUH071 "Bijtend voor de luchtwegen."

EUH059 "Gevaarlijk voor de ozonlaag." (vervangen door H-zin H420)

Aanvullende etiketteringselementen / informatie over bepaalde stoffen of mengsels

EUH201 "Bevat lood. Mag niet worden gebruikt voor voorwerpen waarin kinderen kunnen bijten of waaraan kinderen kunnen zuigen.

EUH201A(*) "Let op! Bevat lood."

EUH202 "Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden."

EUH203 "Bevat zeswaardig chroom. Kan een allergische reactie veroorzaken."

EUH204 "Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken."

EUH205 "Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken."

EUH206 "Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen."

EUH207 "Let op! Bevat cadmium. Bij het gebruik ontwikkelen zich gevaarlijke dampen. Zie de aanwijzigen van de fabrikant. Neem de veiligheidsvoorschriften in acht."

EUH208 "Bevat <naam van de sensibiliserende stof>. Kan een allergische reactie veroorzaken."

EUH209 "Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden."

EUH209A "Kan bij gebruik ontvlambaar worden."

EUH210 "Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar."

EUH 380 "Kan endocriene verstoring veroorzaken bij de mens"

EUH381 "Verdacht van het veroorzaken van endocriene verstoring bij de mens"

EUH401 "Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen."

EUH430 "Kan endocriene verstoring veroorzaken in het milieu"

EUH431 "Verdacht van het veroorzaken van endocriene verstoring in het milieu"

EUH440 "Hoopt zich op in het milieu en levende organismen, waaronder de mens"

EUH441 "Hoopt zich sterk op in het milieu en levende organismen, waaronder de mens"

EUH450 "Kan langdurige en diffuse verontreiniging van waterbronnen veroorzaken"

EUH451 "Kan zeer langdurige en diffuse verontreiniging van waterbronnen veroorzaken"