Garage werkzaamheden

CMR-stoffen

CMR staat voor Carcinogeen, Mutageen en Reprotoxisch. Carcinogene, oftewel kankerverwekkende stoffen zijn stoffen die kanker kunnen veroorzaken of de kans op kanker kunnen vergroten. Mutagene stoffen kunnen het erfelijk materiaal beschadigen en in combinatie met andere stoffen kanker veroorzaken. Reprotoxische stoffen zijn stoffen die schadelijk zijn voor de voortplanting of het nageslacht (reproductietoxisch).

Waar komen CMR-stoffen voor?

Kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen komen op veel plekken voor. Bijvoorbeeld in de metaalindustrie, bouwnijverheid en gezondheids- en welzijnszorg. Als werknemers worden blootgesteld aan CMR-stoffen, bijvoorbeeld doordat zij producten gebruiken waarin deze stoffen zijn verwerkt, dan kan dit ernstige gevolgen hebben voor hun gezondheid. Werkgevers zijn verplicht hun medewerkers te beschermen tegen blootstelling aan deze stoffen.

Hoe zijn CMR-stoffen te herkennen?

Het ministerie van SZW heeft een lijst van kankerverwekkende, mutagene en voortplantingsgiftige stoffen en processen opgesteld. Bekijk hier de actuele SZW-lijst.

Verder zijn CMR-stoffen zijn te herkennen aan de zogenoemde H-zinnen die u vindt op de de verpakking van producten.

Een goede registratie van CMR-stoffen is wettelijk verplicht. Stoffenmanager® helpt u op weg om CMR-stoffen in kaart te brengen en aanvullende registratie te doen.

GHS08 Gezondheidsgevaar op lange termijn