Man in chemicaliënpak

Bewust werken met gevaarlijke stoffen

Het werken met gevaarlijke stoffen vereist niet alleen strikte naleving van veiligheidsvoorschriften, maar juist bewust zijn van de risico’s die hiermee gepaard gaan. Bewustwording en training spelen daarom een cruciale rol, zowel voor het beschermen van werknemers als voor het voorkomen van ongevallen en milieurampen. In dit artikel bekijken we wat de wetgeving zegt over informatievoorziening op de werkvloer en hoe bedrijven effectief kunnen communiceren over het werken met gevaarlijke stoffen naar hun medewerkers.

Wetgeving en informatievoorziening

In veel landen is er wetgeving die bedrijven verplicht om werknemers te informeren over de gevaren van gevaarlijke stoffen waarmee ze werken, evenals de juiste veiligheidsmaatregelen die moeten worden genomen. Bijvoorbeeld, in de Europese Unie regelt de REACH-verordening (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) de registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen om een hoge mate van bescherming te waarborgen. Deze verordening geldt ook voor fabrikanten, importeurs en gebruikers van chemische stoffen. Zij zijn verplicht informatie te verstrekken over de gevaren en veiligheidsmaatregelen die moeten worden genomen.

In de Verenigde Staten wordt de Occupational Safety and Health Administration (OSHA) verantwoordelijk gehouden voor het reguleren van de veiligheid en gezondheid op de werkplek. OSHA vereist dat werkgevers werknemers informeren over de gevaren van chemische stoffen in de werkplaats en de juiste beschermende maatregelen en procedures.

Effectieve communicatie

Om effectief te communiceren over het werken met gevaarlijke stoffen naar hun medewerkers, kunnen bedrijven verschillende strategieën gebruiken:

1. Trainingssessies

Regelmatige trainingssessies waarin werknemers voorlichting krijgen de eigenschappen van gevaarlijke stoffen, de risico's die het met zich meebrengt en de juiste procedures voor het veilig omgaan met deze stoffen, zijn essentieel. De praktijk laat zien dat vooral interactieve lesmethoden bijdragen aan het eigen maken van de leerstof. Bekijk onze training 'Effectieve voorlichting aan werknemers'.

2. Schriftelijke materialen

Naast mondelinge training lenen schriftelijke materialen zich uitstekend voor het naleven van procedures. Werknemers kunnen materialen raadplegen wanneer dat nodig is, zoals procedures en veiligheidsinformatiebladen (Safety Data Sheets, SDS).

3. Waarschuwingsborden en labels

Het gebruik van duidelijke visuele waarschuwingsborden en labels op containers van gevaarlijke stoffen kan werknemers helpen de risico's te herkennen en hen eraan herinneren om de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen.

4. Veiligheidsinstructies op de werkplek

Het plaatsen van werkplekinstructiekaarten op prominente locaties op de werkplek kan werknemers helpen om zich bewust te blijven van de risico's en de juiste procedures te volgen. Bekijk hier meer informatie over de module SHARE of de e-learning SHARE.

5. Open communicatie

Het aanmoedigen van een cultuur van open communicatie waar werknemers zich vrij voelen om vragen te stellen, zorgen te uiten en incidenten te melden, is van vitaal belang voor een effectieve omgang met gevaarlijke stoffen. Meer weten? Volg op 1 juli het gratis webinar Veiligheidscultuur binnen uw bedrijf.

Bescherm uw werknemers tegen gevaar

Door te voldoen aan de wettelijke voorschriften en regelmatige communicatiemomenten in te voeren over het werken met gevaarlijke stoffen, kunnen bedrijven ervoor zorgen dat hun werknemers goed geïnformeerd en getraind zijn. Zo creëren we samen een veilig werkomgeving, waardoor het risico op ongevallen en gezondheidsproblemen wordt verminderd.

Meer weten over hoe wij uw bedrijf verder kunnen helpen op gebied van bewustwording en kennis?

Bekijk onze trainingen of neem contact op met onze Academy-coördinator info@stoffenmanager.com.